SK-750AT-PM

SK系列
       SK-750AT-PM小型集尘机主要用在各种一般洁净现场,3D打印,小型牙齿雕刻机床等各种微尘处理,更换过滤网简单,配有一次过滤袋和二次圆筒过滤网。1

sk250

1483568